Àwáàrí àwọn àjápọ̀ òde

Jump to navigation Jump to search

Àwọn ọ̀rọ̀ àfiwá bíi "*.wikipedia.org" le ṣe é lò.
Àwọn prótókólù tí a gbèlẹ́sẹ̀: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (yíó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú http:// tí prótókólù kankan kò bá jẹ́ títọ́kasí).

Àwáàrí àwọn àjápọ̀ òde